Hotell i Norrköping

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Händelsen enligt anmälan

Det var i december 2006 som den romska kvinnan deltog i en konferens på Grand Hotel i Norrköping. Kvinnan var den enda av konferensdeltagarna som fick sin vistelse på hotellet ifrågasatt. Detta genom att personalen vid flera tillfällen talade om för henne att kaffet enbart var avsett för hotellgäster. Hotellpersonalen har senare förklarat sitt agerande med att de tidigare haft problem med romer på hotellet.

Anmälan till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Kvinnan gjorde en anmälan till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Omed) som inkom den 16 januari 2007.

1 december 2008: Stämning

Omed (och senare även DO) menade att kvinnan blivit sämre behandlad än andra hotellgäster i och med att hon blev misstänkliggjord. Behandlingen hade samband med hennes etniska tillhörighet. Omed stämde därför hotellet för diskriminering.

27 oktober 2009: Tingsrättsdom

Tingsrätten fastslår i domen att personalen genom sitt agerande diskriminerat och kränkt kvinnan och att kvinnan känt ett stort obehag på grund av kränkningen. Därför ska SSRS Grand Hotel Norrköping betala 8 000 kronor till kvinnan.

19 maj 2010: Hovrättsdom

Göta hovrätt fastslog tingsrättens dom.

Domen har vunnit laga kraft

Grand Hotel Norrköping AB överklagade hovrättens dom till Högsta domstolen (HD). HD meddelade den18 februari 2011 att prövningstillstånd inte beviljades.

Tillbaka till toppen