Helsingborgs kommun socialkontoret

Händelsen enligt anmälan

I februari 2013 skulle socialsekreteraren och mannen delta på ett gemensamt möte. Inför mötet hälsade de båda på varandra utanför lokalen och efter en kort ordväxling säger socialsekreteraren: "Gillar du inte mitt arbetssätt köp en enkel biljett till Grekland".

DO:s bedömning

DO anser efter att ha utrett händelsen att uttalandet handlar om ett diskriminerande bemötande som har samband med etnisk tillhörighet.

Anmälan till DO

Mannen gjorde en anmälan till DO som inkom den 13 februari 2014.

2 februari 2015: DO ansöker om stämning

DO har skickat in en stämningsansökan till Helsingborgs tingsrätt och begär 30 000 kronor av Helsingborgs kommun diskrimineringsersättning till mannen.

Hovrätten meddelar inte prövningstillstånd. Tingsrättens dom står därför fast och har vunnit laga kraft.

16 november 2015: Dom i tingsrätten

Det går inte att påvisa att socialtjänsten i Helsingborg har gjort sig skyldig till etnisk diskriminering enligt tingsrätten. Tingsrätten anser i domen att det inte har visats att socialsekreteraren har kunnat fälla det påstådda yttrandet.

4 december 2015: Överklagad tingsrättsdom

DO åberopar till grund för överklagandet samma grunder och omständigheter som vid tingsrätten. DO anser att tingsrätten har bortsett från bevisning som har avgörande betydelse för målets utgång.

22 december: Tingsrättens dom står fast

Hovrätten meddelar inte prövningstillstånd. Tingsrättens dom står därför fast och ärendet avslutas hos DO.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen