Håbo kommun

Händelsen enligt anmälan

En pojke sökte en plats på högstadiet i en skola där han önskade gå. I den aktuella klassen fanns redan 13 pojkar och fem flickor, vilket skolan ansåg var en av förklaringarna till de arbetsmiljöproblem som fanns. Skolan beslutade därför att reservera de fyra lediga platserna i klassen för flickor. Då anmälde familjen Håbo kommun till DO.

Anmälan till DO

Pojkens familjen gjorde en anmälan till DO som inkom den 15 juni 2010.

DO:s bedömning

DO utredde anmälan och bedömde att skolan brutit mot diskrimineringslagen genom att ta hänsyn till de sökandes kön vid antagningsbeslutet

16 maj 2012: Förlikning

DO och kommunen ingick en förlikning. Skolan och kommunen insåg att de brutit mot diskrimineringslagen och beklagade det obehag eleven fått utstå. Skolan såg också över sina antagningsrutiner. Förlikningen innebar att kommunen betalade 30 000 kr till pojken.

Fakta

Enligt diskrimineringslagen ska inte kön användas som urvalsmetod vid antagning till grundskoleverksamhet.

Även om en skola har som övergripande mål att ha en någorlunda jämn könsfördelning i klasserna får det aldrig bli avgörande i det enskilda fallet.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen