Bristande tillgänglighet vid bussresa

Händelsen enligt anmälan

En man som använder rullstol har vid upprepade tillfällen nekats att åka ett bussbolags linjebuss, trots att hans rullstol uppfyller bussbolagets krav på mått och vikt.

11 april 2019: DO stämmer

I samtliga fall har busschaufförerna saknat nödvändig kunskap för att mannen skulle ha kunnat använda busstjänsten på samma sätt som andra passagerare utan hans funktionsnedsättning. Busschaufförerna har inte öppnat dörrarna, inte fällt ut ramperna, inte känt till om hiss funnits istället för ramp, inte haft kunskap om vanliga typer av rullstolar, inte kunnat bedöma ekipagets totalvikt och har inte heller haft tillgång till något skriftligt material som hjälp för bedömningen.

Bussbolaget har enligt DO därigenom underlåtit att vidta skäliga tillgänglighetsåtgärder för att försätta mannen i en jämförbar situation med personer utan hans funktionsnedsättning. Det innebär diskriminering i form av bristande tillgänglighet menar DO som därför stämt bussbolaget.

3 mars 2020: Dom i Tingsrätt

Tingsrätten anser inte att det var diskriminering när Svealandstrafiken nekade mannen att åka med bussarna vid fyra tillfällen.

Tingsrätten anser att Svealandstrafiken har gjort vad som kan anses skäligt för att anmälaren skulle få åka med bussarna. Det faktum att busschaufförerna vid de aktuella fyra tillfällena gjorde  felbedömningar innebär därför inte att anmälaren har blivit missgynnad när det gäller tillgängligheten. Domen har inte vunnit laga kraft.

24 mars 2020: DO överklagar

DO överklagar tingsrättens dom.

Hovrätten meddelar prövningstillstånd.

Fördjupning i ärendet

Tillbaka till toppen