Bohusläningens AB och Annonsfyren AB

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Händelsen enligt anmälan

Under år 2006 gav Bohusläningens AB och dotterbolaget Annonsfyren AB  en bonus till alla anställda. Den som hade arbetat heltid under hela 2006 fick 11 000 kronor extra vid löneutbetalningen i februari. De som hade varit frånvarande, till exempel på grund av föräldraledighet, fick bara bonus för den tid de varit i tjänst under året. Ett villkor för att få gratifikation var också att man var anställd den 31 december 2006.

Två annonssäljare och en journalist som varit hemma med barn under större delen av året fick därför bara en mindre del av bonusen, 3 208, 4 583 respektive 6 417 kronor.

Anmälan till Jämställdhetsombudsmannen

De tre anställda gjorde varsin anmälan till Jämställdhetsombudsmannen (JämO) som inkom den 2 juli 2007, den 17 juli 2007 och den 24 juli 2007. 

JämO:s bedömning

En föräldraledig arbetstagare ska normalt ha samma löneutveckling och villkor i övrigt som när hon eller han är i tjänst. JämO ansåg att gratifikationen var att betrakta som en gåva och inte som lön och menade därför att arbetsgivaren brutit mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen.

Utöver skadeståndet på 25 000 kronor vardera, krävde JämO att arbetsgivaren ska betala hela gratifikationen till de tre anställda.

28 januari 2009: Dom i Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen (AD) friade Bohusläningens AB och Annonsfyren AB från brott mot föräldraledighetslagen. AD menade att gratifikationerna varit en retroaktiv ersättning för utfört arbete och att den mindre gratifikationen därmed varit en nödvändig följd av ledigheten.

Fördjupning i ärendet

Tillbaka till toppen