Lag & rätt

En balansvåg i mässing i avskalad miljö.

Här hittar du lagar som är centrala för DO:s tillsynsuppdrag och information om hur DO bedriver tillsyn.

Diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. 

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom en rad olika samhällsområden, till exempel arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, handel med varor, tjänster och bostäder. Inom arbetslivet och utbildningsområdet ställer lagen också krav på att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska arbeta kontinuerligt för att främja lika rättigheter och möjligheter.

Föräldraledighetslagen innehåller ett förbud för arbetsgivare att missgynna en arbetstagare eller arbetssökande som är, ska vara eller har varit föräldraledig. Skyddet omfattar även tillfällig föräldraledighet för vård av sjukt barn (VAB).

DO:s arbete utgår från lagen

DO utreder misstänkta överträdelser av bestämmelser i diskrimineringslagens andra kapitel. Det gör vi både på eget initiativ och med utgångspunkt från de tips och klagomål som kommer till DO. En sådan tillsynsutredning kan leda till beslut där vi konstaterar brister eller ger rekommendationer. 

DO utövar tillsyn bland annat genom att granska arbetsgivares och utbildningsanordnares arbete med aktiva åtgärder, det vill säga deras målinriktade arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter samt för att förebygga och förhindra diskriminering.  Bestämmelserna om aktiva åtgärder finns i diskrimineringslagens tredje kapitel.

Vår tillsyn syftar i första hand till att kontrollera att diskrimineringslagen följs i syfte att stärka arbetsgivares och utbildningsanordnares vilja att följa lagen. Men tillsynen syftar också till att sprida kunskap vad det och hur man kan förbättra sitt förebyggande arbete mot diskriminering.

Föra talan i domstol

En tillsyn kan också leda till att vi beslutar att driva ärendet vidare till process i domstol. Ett av våra mål med att driva enskilda ärenden i domstol är att skapa vägledande domar som ger en effekt för många. Förutom DO finns det också andra aktörer som kan driva ärenden i domstol, till exempel fackföreningar och frivilligorganisationer.

DO kan även föra talan om skadestånd mot arbetsgivare som brutit mot missgynnandeförbudet. Då utgår vi framförallt från §§ 16-17 i föräldraledighetslagen.

Ordförklaringar

Diskrimineringsgrunder

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Tillbaka till toppen