Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tillgänglighet i samband med tågresa

DO har granskat om ett tågbolag vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en privatperson, fått information om bristande tillgänglighet vid tågresa. Anmälaren, som är blind, fick inte ledsagning vid tågresa. Hennes hjälpmedel, en ledarhund, utsattes för skaderisk vid på- och avstigning på grund av ett stort glapp mellan perrong och plattform.

DO:s beslut

Vi bedömer att utredningen inte ger stöd för uppfattningen att Tågbolaget brutit mot diskrimineringslagen i form av bristande tillgänglighet.

Tågbolaget uppger i sitt yttrande att de tillhandahåller ombordledsagning och att den kan bokas på olika sätt. I det aktuella fallet fick anmälaren inte ledsagning beroende på ett misstag vid bokningen. Tågbolaget har följt upp händelsen och förtydligat sina rutiner. Avståndet mellan tåg och plattform avser äldre tåg som på sikt ska fasas ur trafik. Att tillgänglighetsanpassa dem är inte ekonomiskt försvarbart.

Av det som framkommit i utredningen bedömer DO att Tågbolaget har vidtagit skäliga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till Tågbolagets tjänster på ett sätt jämförbart med personer utan funktionsnedsättning. DO bedömer även att Tågbolaget får anses uppfylla kraven på tillgänglighet när det gäller avståndet mellan plattform och tåg.

Vi förutsätter att Tågbolaget tillförsäkrar att rutinerna följs så att de uppfyller kraven på tillgänglighet enligt diskrimineringslagen. Med dessa synpunkter avslutar DO ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 december 2021
Till toppen