Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tillgänglighet i butik för kund med synnedsättning (Eskilstuna)

DO har utrett om en matbutik vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet i samband med att en kund med synskada besökt butiken.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en privatperson, fått information om bristande tillgänglighet vid besök i en matbutik. Anmälaren är gravt synskadad och fick inte hjälp när han skulle handla i butiken.

DO:s beslut

DO bedömer att matbutikens beslut att tills vidare inte hjälpa anmälaren att handla medför en risk för överträdelse av diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. DO bedömer att utredningen inte ger stöd för att anmälaren blev utsatt för diskriminering då han den 21 juli 2015 nekades hjälp med att handla på matbutiken.

Matbutiken uppger i sitt yttrande att anmälaren fått besked om att han bara kunde få hjälp att handla vissa dagar. Anmälaren besökte butiken en annan dag och personalen hade inte möjlighet att hjälpa honom. Anmälaren uppträdde aggressivt och fick besked om att överenskommelsen om att få hjälp var slut.

Då utredningen inte kunnat klarlägga exakt vad som inträffade vid det aktuella tillfället bedömer DO att utredningen inte ger stöd för att anmälaren blev diskriminerad när han nekades att handla.

Den som omfattas av diskrimineringsförbudet är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att en person med funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Ett exempel på skäliga åtgärder är stöd eller personlig service som till exempel att man i en butik plockar ihop matvaror åt en kund med funktionsnedsättning (proposition 2013/14:198 sidorna 65 och 127). DO utgår från att butiken vidtar nödvändiga åtgärder för att följa diskrimineringslagen. Med dessa synpunkter avslutar DO ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 26 augusti 2022