Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Stockholmskrog nekade kvinna med funktionsnedsättning att komma in

Händelsen enligt anmälan

En kvinna som har en cp-skada nekades inträde på en större stockholmskrog år 2003, med hänvisning till att kvinnan skulle varit berusad. Kvinnan, som inte druckit någon alkohol, gjorde en anmälan till den dåvarande myndigheten Handikappombudsmannen (HO).

Stämning

HO, som bedömde att professionella entrévärdar ska kunna skilja mellan nyktra och onyktra personer, stämde restaurangen för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Myndigheten yrkade på ett skadestånd på 25 000 kronor till kvinnan.

Dom i tingsrätt

Stockholms tingsrätt ansåg inte att händelsen var diskriminering, utan att entrévärdarna felaktigt hade trott att hon var berusad.

2 juni 2009: Hovrättsdom

Svea Hovrätt beslutade att det inte var diskriminering att stockholmskrogen nekade en kvinna som har en cp-skada inträde. Svea Hovrätt slog fast att vakterna gjorde en felbedömning, när de inte släppte in kvinnan, men att missgynnandet inte hade samband med hennes funktionshinder. Domstolen menade att vakterna felaktigt trodde att hon var berusad.

Svea Hovrätt gjorde därmed samma bedömning som Stockholms tingsrätt. Domen har vunnit laga kraft.

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet, Diskrimineringsombudsmannen (DO). Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som ägde rum före den 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021