Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Möjlighet till färdtjänstresa med ledarhund

DO har granskat om två olika taxibolag har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet i fråga om möjligheten att resa med ledarhund vid en händelse på Arlanda.

Därför inledde DO en tillsyn

En kvinna har i en anmälan lämnat uppgifter om att hon blivit utsatt för diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Händelsen inträffade på Arlanda då hon efter ett arbetsuppdrag skulle åka färdtjänst hem. Kvinnan är blind och hade vid tillfället med sig sin ledarhund. Vid terminal 5 gick kvinnan fram till 14–20 olika taxibilar som är knutna till färdtjänst men alla bilar nekade att köra henne på grund av ledarhunden.

DO:s beslut

DO har bedömt att den anmälda händelsen ska bedömas utifrån diskrimineringslagens bestämmelser om färdtjänst.

Det är färdtjänsten inom Stockholms läns landsting (SLL) som bär ansvar för att färdtjänstresor tillhandahålls. Enligt deras statistik beställdes omkring 45 000 allergianpassade färdtjänstresor under 2017 vilket motsvarar 1,28 procent av alla resor.

Av DO:s utredning framgår att taxibolagen har i uppgift att utföra färdtjänst- och sjukresor åt SLL men de ansvarar inte för bokningscentralen för färdtjänst. Det är SLL som beslutar om tillstånd till färdtjänst och vilka villkor som gäller. Det är även SLL som beslutar om vilka resmöjligheter som ska finnas tillgängliga för den som har beviljats tillstånd till färdtjänst. Taxibolagen har uppgett att det gäller särskilda restriktioner för upphämtning på Arlanda och att detta inte är något som bolaget råder över.

DO:s tillsyn har mot denna bakgrund i första hand omfattat frågor som rör taxibolagens generella kapacitet att ta emot färdtjänstresenärer med ledarhund, och då särskilt om bolaget inom ramen för sin faktiska kontroll över taxiverksamheten vidtagit skäliga åtgärder för att säkerställa att det i fordonsflottan finns ett tillräckligt antal bilar som är anpassade för att kunna ta emot ledarhundar. 22 procent av Taxibolag A:s fordon och 25 procent av Taxibolags B:s fordon är anpassade för att köra resenärer med ledarhund.

Mot bakgrund av vad taxibolagen uppgett om antalet fordon som är knutna till deras fordonsflotta och som är anpassade för att köra färdtjänst med ledarhund bedömer DO att både Sverigetaxi och Taxi Kurir har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet.

Läs hela DO:s bedömning i följande tillsynsbeslut:

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 december 2021