Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Idrottsförening i Malmö nekade kvinna träningspass för att hon bar huvudduk

Händelsen enligt anmälan

I april 2006 nekades en kvinna att träna aerobics på en sportanläggning i Malmö för att hon bar huvudduk.

10 april 2008: Stämning

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Omed) stämde föreningen för direkt och indirekt diskriminering. I stämningsansökan framhåller Omed att idrottsföreningen missgynnade kvinnan genom att behandla henne sämre än någon annan skulle ha blivit behandlad i en jämförbar situation. Missgynnandet har haft samband med hennes religion. Idrottsföreningen agerande stred därför mot förbudet mot direkt diskriminering.

Enligt Omeds bedömning blev kvinnan även utsatt för indirekt diskriminering när idrottsföreningen tillämpade ett förbud mot huvudbonader på sportcentret. Förbudet framstod som neutralt men missgynnade i praktiken särskilt personer med viss religion. Förbudet var inte motiverat av berättigade mål.

8 oktober 2010: Tingsrättsdom

Tingsrätten slog fast att föreningens förbud mot träning med huvudbonad innebar att personer som av religiösa skäl inte kan ta av sin huvudbonad inte hade möjlighet att träna på anläggningen. Tingsrätten menade att regeln därför missgynnade kvinnor som bär huvudduk av religiösa skäl och dömde föreningen för indirekt diskriminering. Tingsrätten ansåg att diskrimineringen hade samband med religion och dömde idrottsföreningen att betala 5 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Tingsrätten ansåg däremot inte att idrottsföreningen hade gjort sig skyldig till direkt diskriminering.

Domen har vunnit laga kraft

Hovrätterna i Skåne och Blekinge samt Högsta domstolen nekade prövningstillstånd när domen överklagades. Därmed har domen vunnit laga kraft.

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 juli 2021