Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Folkhögskolas arbetsmetod medförde risk för repressalier

DO har utrett om en utbildningsanordnare brutit mot diskrimineringslagens förbud mot repressalier.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en student, fått information om att en utbildningsanordnare vidtagit disciplinära åtgärder mot studenten i nära anslutning till att hon gjort en anmälan till DO.

DO:s beslut

DO bedömer att den arbetsmetod som Folkhögskolan använt medfört en risk för överträdelse av diskrimineringslagens förbud mot repressalier.

Folkhögskolan uppger i sitt yttrande bland annat att de behövde information om vad anmälarens anmälningar gällde och vilka lärare som avsågs. Folkhögskolan studiebefriade anmälaren under utredningen då det inte gick att byta ut lärarna och bedömdes orimligt att ställa in utbildningen för övriga studenter. Då det trots ansträngningar från skolans sida inte gått att etablera en dialog fanns ingen annan möjlighet än att avskilja anmälaren från undervisningen.

DO konstaterar att det i beslut om disciplinära åtgärder som anmälaren fått bland annat anges att hon gjort en anmälan till DO. Folkhögskolan har redogjort för under vilka omständigheter studenter kan tilldelas disciplinära åtgärder men av besluten om varning, studiebefrielse och slutligen avstängning som anmälaren fått av Folkhögskolan framgår inte tydligt att besluten är grundande på någon sådan omständighet. Det är mot bakgrund av detta som DO gör sin bedömning om att arbetsmetoden medfört risk för överträdelse av diskrimineringslagens förbud mot repressalier. DO avslutar ärendet.

Repressalieförbudet är ett självständigt förbud, vilket innebär att den som har gjort en anmälan om diskriminering skyddas även om det inte kan fastställas att diskriminering har ägt rum.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 juli 2021
Till toppen