Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Festival marknadsfördes som "mansfri"

DO har granskat om en förening har överträtt förbudet mot diskriminering i samband med musikfestivalen Statement Festival.

Därför inledde DO en tillsyn

DO har genom anmälningar och uppgifter i media uppmärksammats på att Statement-festivalen skulle vara "mansfri" det vill säga att cis-män inte var välkomna. DO beslöt därför att inleda en tillsyn.

Beslutet att inleda tillsyn mot föreningen är inte ett ifrågasättande av att sexuella övergrepp är ett problem, bland annat på festivaler. DO anser självklart att alla besökare på festivaler måste kunna känna sig trygga. Det är dock viktigt att de åtgärder som genomförs i syfte att öka säkerheten inte strider mot diskrimineringslagen.

DO:s beslut

DO:s utredning visade att föreningen har gjort skillnad mellan hur man marknadsfört arrangemanget (på sin webbplats och i media) och hur man har agerat i samband med festivalen. I marknadsföringen har arrangörernas budskap varit att cis-män inte var välkomna. Men i samband med inträdet har man inte gjort någon åtskillnad mellan besökare grundat på kön.

Med cis-person avses en person vars biologiska kön stämmer överens med dess juridiska, sociala och upplevda kön.

Av en dom från EU-domstolen (mål C-54/07, Firma Feryn ) framgår dock att uppgifter och offentliga uttalanden som tydligt avskräcker personer som omfattas av en diskrimineringsgrund från att ta del av en verksamhet i sig är att betrakta som diskriminering. Detta gäller även om det inte finns någon identifierbar person som lidit skada. Därmed är DO:s slutsats efter tillsynen att föreningens agerande inför festivalen har inneburit en överträdelse av diskrimineringsförbudet på ett sätt som har samband med kön.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021