Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Butikspersonals bemötande av kunder som vill byta varor

DO har granskat om Hennes & Mauritz Sverige AB (H&M) har överträtt förbudet mot diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, vid önskemål om byte av vara utan kvitto och vid bemötande av kunder utanför kassaområdet.

Därför inledde DO en tillsyn

DO har tagit del av uppgifter i media där det anges att butikspersonal på H & M Hennes & Mauritz Sverige AB (H&M) har agerat på ett sätt som skulle kunna utgöra diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

Medieuppgifterna består av situationstester där möjligheten att byta vara utan kvitto har undersökts. Medieuppgifterna består även av anonyma intervjuer där det påstås att personal har uppmanats att följa efter, alternativt har följt efter, kunder i butik och konfronterat dem. Mot bakgrund av uppgifterna har DO inlett en tillsyn och begärt ett yttrande från H&M.

DO:s beslut: Företaget har inte överträtt diskrimineringsförbudet
DO bedömer att utredningen inte ger stöd för att H&M överträtt förbudet mot diskriminering som gäller vid tillhandahållande av varor.

Medieuppgifterna gällande returer i form av byte utan kvitto i butik består av situationstester. DO anser att det av medieuppgifterna inte tydligt framgår att situationstesterna gällande byte utan kvitto utgör jämförbara situationer. Det framgår till exempel inte om situationstesterna skett i samma butik, hos samma medarbetare, vid samma tidpunkt eller med samma varor.

DO har på grund av uppgifternas anonyma karaktär inte kunnat utreda dessa förhållanden närmare.

I medieuppgifterna anges även att personal har uppmanats att följa efter, alternativt har följt efter, kunder i butik och konfronterat dem. Att butikspersonal konfronterat kunder tillbakavisas bestämt av H&M. Ord står alltså mot ord avseende dessa uppgifter och eftersom medieuppgifterna är anonyma har DO inte kunnat utreda omständigheterna vidare.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 3 februari 2022