Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Bristfällig hörselslinga i kommunal sammanträdessal och bemötande i samband med framförda klagomål

DO har granskat om Bergs kommun har överträtt förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet i samband med anordnande av allmän sammankomst. DO har även granskat om en företrädare för Bergs kommun har bemött anmälaren på ett diskriminerande sätt.

Därför inledde DO en tillsyn

En anmälare som har två politiska uppdrag, kommunstyrelsen och Kommunala tillgänglighets- och pensionärsrådet, har påpekat att hörslingan i sammanträdessalen inte fungerar ordentligt. Det är allvarliga störningar i slingan.

Anmälaren uppger också att han har blivit bemött på ett nedlåtande sätt av både politiker och tjänstemän de gånger han påtalat att hörslingan inte fungerar.

DO:s beslut

DO gör bedömningen att kommunstyrelsens möten är att betrakta som ett möte riktat till en sluten krets av särskilt inbjudna personer. Det är därmed fråga om ett enskilt möte som inte faller in under begreppet allmän sammankomst i diskrimineringslagen. Vi bedömer att utredningen inte ger stöd för att Bergs kommun har överträtt förbudet mot diskriminering vid anordnande av allmän sammankomst.

Vi finner inte heller att Bergs kommun har överträtt diskrimineringsförbudet för offentliganställda.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021