Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Banktjänster för kunder som bytt juridiskt kön

DO har granskat rutiner hos fyra banker. Granskningen har bland annat avsett att klargöra vilken sorts legitimation som banken godtar för personer som genomgår byte av juridiskt kön. Granskningen har även avsett att klargöra om bankens handläggningstider påverkas av en kunds byte av juridiskt kön.

Därför inledde DO en tillsyn

En organisation uppmärksammade DO på att personer som byter juridiskt kön ofta stöter på svårigheter då de ska legitimera sig när de ska uträtta bankärenden. Svårigheterna uppstår under den period då personen ifråga får sina id-handlingar uppdaterade med nytt namn och nytt personnummer. DO har tagit ställning till om bankens tillvägagångssätt inneburit diskriminering som har samband med kön.

DO:s beslut

Bankerna har genomfört skäliga åtgärder

Under utredningen har bankerna beskrivit att särskilda handläggningsåtgärder krävs i samband med att en person byter personnummer. Det leder till att bankernas handläggningstider blir längre när de handlägger ärenden för personer som byter juridiskt kön än när det gäller kunder som inte byter personnummer. Utredningen visar däremot inte att personer som byter juridiskt kön behandlas annorlunda än andra personer som byter personnummer. DO anser dock att jämförelsen ska göras med utgångspunkt i samtliga bankkunders berättigade förväntan på en rimlig service. Jämförelsen ska alltså inte göras i förhållande till personer som byter personnummer av annan anledning än att de byter juridiskt kön.

DO:s utredning har visat att samtliga fyra banker har vidtagit skäliga åtgärder för att upprätthålla en rimlig servicenivå. Utredningen bygger på vad bankerna själva uppgett om sina handläggningstider och de rutiner som krävs i samband med att en person byter personnummer. DO har inte heller kunnat konstatera att bankens agerande eller rutiner har påverkats av att skälet till byte av personnummer varit byte av juridiskt kön.

Därmed ger inte utredningen stöd för att personer som bytt personnummer på grund av att de bytt juridiskt kön har missgynnats i förhållande till andra kunder.

Rutiner vid legitimering

DO har även ställt frågor till bankerna om vilken legitimation de godtar när personer som genomgår byte av juridiskt kön ska legitimera sig. Tre av bankerna svarat att de godtar personens tidigare legitimation i kombination med ett dokument från Skatteverket i vilket både det gamla och det nya personnumret framgår. Två av dessa tre banker uttalat att de har för avsikt att se över sina rutiner i det här avseendet. Den fjärde banken har framfört att rutinerna ska ändras så att även den banken kommer att godta denna typ av legitimation.

Fungerande rutiner för att undvika risker för diskriminering

I tillsynsbeslutet betonar DO vikten av fungerande rutiner för att undvika risker för diskriminering. DO uppmanar därför bankerna att fortsätta att se över sina rutiner, för att säkerställa att de handläggningstider som uppstår när en person byter personnummer inte blir längre nödvändigt.
Med dessa synpunkter avslutar DO samtliga fyra ärenden.

Läs hela DO:s bedömning i följande fyra beslut:

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021