Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Banken nekade äldre man utökat bolån

DO har granskat en banks rutiner för att bedöma låneansökningar i förhållande till lagens förbud mot diskriminering som har samband med ålder.

Därför inledde DO en tillsyn

DO fick en anmälan om att en bankkund hade blivit utsatt för diskriminering när hen ansökte om ett utökat bolån hos sin bank. Banken avslog låneansökan med hänvisning till att kunden hade fyllt 60 år.

Anledningen till avslaget var att banken räknade med att kunden hade en 30 procent lägre inkomst i sin schablonkalkyl, eftersom kunden hade fyllt sextio år. Enligt bankens bedömning skulle hen därför inte ha möjlighet att betala tillbaka lånet.

DO:s beslut

Vi bedömer att den schabloniserade kalkylmetod som banken tidigare använde för att bedöma låneansökningar från personer som fyllde 60 år under det år som de sökte lån, var en överträdelse av förbudet mot diskriminering som har samband med ålder.

Enligt DO:s bedömning har de kreditsökande som har fått avslag på sin låneansökan genom tillämpning av den schablonmässiga bedömningen försatts i ett sämre läge än om de hade fått en individuell bedömning av sin framtida inkomstsituation.

Syftet med bankens kalkylmetod var att förutse framtida negativa inkomstförändringar inför en persons pensionering och på så sätt undvika att personen skulle få svårigheter att betala tillbaka lånet. DO kan emellertid konstatera att en individuell bedömning av varje individs ekonomiska förutsättningar uppfyller samma syfte och är dessutom ett mindre långtgående och icke diskriminerande alternativ.

Banken beslutade att upphöra med den schablonmässiga bedömningen från och med den 8 augusti 2017. Istället gör banken en manuell individuell kreditprövning från 62 års ålder.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021