Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Bank ifrågasatte kunds könstillhörighet

DO har granskat en bank om de har överträtt förbudet mot diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck samt funktionsnedsättning i samband med att en kund kontaktade telefonbanken.

Därför inledde DO en tillsyn

En anmälare hade problem med sin mobilbank och kontaktade bankens kundtjänst. I det samtalet blev hen ifrågasatt om hen var den person hen utgav sig för att vara. Detta hände antagligen på grund av att anmälarens röst låter förställd då hen gått igenom hormonbehandling. Anmälaren fick sitt mobila bankID och telefonbank spärrade av telefonbanken. Anmälaren har därefter hänvisats till ett fysiskt bankkontor, vilket innebar svårigheter för anmälaren med anledning av hens funktionsnedsättning.

DO:s beslut

DO bedömer att utredningen inte ger stöd för att banken har överträtt diskrimineringsförbudet som gäller när banken tillhandahåller tjänster.

En grundläggande förutsättning för all bankverksamhet är att banken med hjälp av specifika produkter och tjänster i banken kan identifiera den som utger sig för att vara en viss person. Syftet med det är bland annat att skydda kundernas tillgångar samt inte obehörigen röja enskildas förhållanden till banken enligt banksekretessen. Banken har rätt att spärra tillgången till bland annat telefontjänsten och bankID om det finns anledning att anta att kundens ID-metod eller kod används på ett bedrägligt, osäkert eller inte godkänt sätt.

Direkt diskriminering

Utredningen visar att banktjänstemannen inte kände till anmälarens funktionsnedsättning eller hens könsöverskridande identitet när tjänstemannen beslutade att ställa kontrollfrågor. DO finner därmed att utredningen inte ger stöd för att banken har överträtt förbudet mot direkt diskriminering.

Indirekt diskriminering

Enligt DO:s uppfattning står det också klart att bankens förfaringssätt haft det berättigade syftet att upprätthålla säkerheten genom att undvika obehörig inloggning. De besvär som bankens förfaringssätt har orsakat för anmälaren framstår inte heller som orimliga eller oproportionerliga i förhållande till ett sådant syfte. DO bedömer därmed att utredningen inte ger stöd för att banken skulle ha överträtt förbudet mot indirekt diskriminering.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 maj 2022