Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tillgänglighet på skola i Stockholm

DO har granskat om en utbildningsanordnare har vidtagit skäliga åtgärder för att en elev med funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med övriga elever.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom uppgifter från Skolinspektionen, fått information om att en elev inte fått det stöd han hade rätt till i sin skola.

DO:s beslut

DO bedömer att Stockholms stad har utrett elevens behov av stöd, vidtagit åtgärder samt följt upp åtgärderna. Det har förelegat en risk för att åtgärderna inte varit tillräckliga. Skolan har då beslutat om ytterligare åtgärder. DO bedömer därför att utredningen inte ger stöd för att Stockholms stad brutit mot diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet under den granskade perioden.

Stockholms stad uppger i sitt yttrande sammanfattningsvis att utbildningsanordnaren bedömt att eleven var i behov av särskilt stöd och upprättat åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet har utvärderats flera gånger och resulterat i nya åtgärdsprogram baserat på elevens behov.

För en elev inom grundskolan innebär skollagens bestämmelser att det särskilda stödet ska ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Inom grundskolan finns således en relativt långtgående rätt till olika typer av stöd, vilket även påverkar bedömningen av vilka åtgärder som kan anses skäliga för att göra utbildningen tillgänglig (se förarbetena till bestämmelsen om diskriminering i form av bristande tillgänglighet, proposition 2013/14:198 sidan 79).

DO:s utredning ger inte stöd för att utbildningsanordnaren skulle ha brutit mot diskrimineringsförbudet under den period som DO har granskat. DO avslutar ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 december 2021