Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tillgänglighet på skola i norra Sverige

DO har granskat om en kommun har genomfört skäliga tillgänglighetsåtgärder för en elev med funktionsnedsättning.

Därför inledde DO en tillsyn

En vårdnadshavare anmälde att hens barn (nedan eleven) inte fick tillräckligt mycket stöd i sin förskoleklass.

DO:s beslut

DO bedömer att utredningen inte ger stöd för att Kommunen brutit mot diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Kommunen har i egenskap av utbildningsanordnare utrett elevens behov av särskilt stöd, genomfört åtgärder samt följt upp åtgärderna. Skolan genomförde efter uppföljningen ytterligare åtgärder då de insatser som sattes in i början av skolåret visade sig vara otillräckliga. Därför menar vi att Kommunen har genomfört så kallade skäliga åtgärder för att eleven ska komma i en jämförbar situation med elever utan hans funktionsnedsättning.

Utredningen ger därför inte stöd för att Kommunen har brutit mot diskrimineringsförbudet. Med dessa observationer avslutar DO ärendet.

Läs hela DO:s bedömning i tillsynsbeslut ANM 2016-295 Pdf, 159 kB.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 december 2021
Till toppen