Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tillgänglighet i samband med undervisning

DO har granskat om Specialpedagogiska skolmyndigheten har överträtt diskrimineringslagens förbud mot diskriminering vid utbildning.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom att Skolinspektionen, fått information om upplevd diskriminering. Det gäller dels ett uttalande från personal, dels bristande tillgänglighet i undervisningen.

DO:s beslut

DO:s utredning har inte visat att Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har överträtt diskrimineringslagen.

Eleven och berörd personal har olika uppfattning om vad som hände i samband med det aktuella uttalandet från personal. DO kan utifrån vad som framkommit inte konstatera att personal har kränkt eleven på ett sätt som utgör direkt diskriminering eller trakasserier.

Skolans dokumentation visar att eleven saknat tillgång till tolk vid åtminstone två undervisningstillfällen. Eleven har då inte varit en jämförbar situation med elever utan hennes funktionsnedsättning, det vill säga delvis hörande elever.

DO:s utredning visar att SPSM bokat in tolk till alla aktuella lektioner och SPSM anses därmed ha vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet. Att det saknats tolk vid åtminstone två undervisningstillfällen har inte varit en följd av skolans agerande. Under en begränsad tid fungerade inte tolkutförarens system på ett sätt som möjliggjort för skolan att ordna ersättare vid tolks frånvaro.

Med hänvisning till SPSM:s särskilda uppdrag att utforma och anordna undervisning för bland annat elever med behov av teckenspråkstolk vill DO dock påtala vikten av fungerande rutiner för att säkerställa närvaro av tolk vid varje enskilt undervisningstillfälle där sådant behov finns. Med dessa synpunkter avslutar DO ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 december 2021