Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Syskonförtur till förskola gällde inte pojke med funktionsnedsättning

Händelsen enligt anmälan

När pojken skulle börja förskolan i hemkommunen Bromölla i östra Skåne, begärde hans föräldrar plats i samma förskola som hans storasyster. Den ligger i familjens bostadsområde och utöver närheten skulle det kännas tryggt för pojken, betonade föräldrarna. Han hade ofta följt med för att lämna och hämta sin syster och var därför bekant med både förskolan och personalen.

Mot sin önskan fick föräldrarna plats för sin son på en annan förskola. Kommunen motiverade sitt beslut bland annat med att det på den förskolan fanns ett annat barn med samma funktionsnedsättning.

När det gäller syskonförtur brukar kommunen i möjligaste mån placera syskon på samma förskola. Inget av detta har gällt i det aktuella fallet. Kommunen framhöll att det bara var en enda förskola som kunde komma ifråga, oavsett lediga platser på den önskade förskolan eller inte.

Stämning

Den tidigare myndigheten Handikappombudsmannen (HO), som stämde kommunen 2008, menade att det handlade om diskriminering för att kommunen valt olika förhållningssätt när det gäller barn med funktionsnedsättning och barn utan.

Dom från tingsrätt

Tingsrätten konstaterar i sin dom att pojken visserligen blivit missgynnad, men att kommunens haft godtagbara skäl för sina överväganden att erbjuda honom en plats på en förskola där det fanns en personlig assistent med stor kunskap om och erfarenhet av barn med särskilda behov. Därför anses inte kommunen ha diskriminerat pojken.

Överklagad tingsrättsdom

DO anser att tingsrätten gjort en felaktig bedömning och överklagade domen till Hovrätten den 13 april 2010. Hovrätten över Skåne och Blekinge meddelade inget prövningstillstånd vilket fick DO att överklaga till Högsta domstolen. 27 oktober 2010 meddelade Högsta domstolen att det inte blir något prövningstillstånd och domen från tingsrätten vann därmed laga kraft.

24 mars 2010: Tingsrättsdom

Kristianstads tingsrätt beslutade att en pojke med funktionsnedsättning inte diskriminerades av Bromölla kommun när han inte fick välja förskola.

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet, Diskrimineringsombudsmannen (DO). Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som ägde rum före den 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021