Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Student upplevde universitets tillgänglighetsåtgärder som otillräckliga

DO har granskat om ett universitetet har vidtagit skäliga åtgärder för att säkerställa att en student kommit i en jämförbar situation med andra studenter som inte har de funktionsnedsättningar som studenten har.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en student på Universitetet, fått information om att Universitetet utsatt anmälaren för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

DO:s beslut

DO bedömer att Universitetet inte har brutit mot diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Av utredningen framgår att Universitetet har vidtagit ett flertal åtgärder för att tillgänglighetsanpassa utbildningen för anmälaren. Universitetet har bland annat haft kontinuerlig kontakt med anmälaren för att poängterat vilket stöd som funnits tillgängligt och gemensamt med anmälaren beslutat om stödinsatser. DO konstaterar också att Universitetet nu har tydliggjort bedömningskriterierna för de aktuella kurserna.

Med bristande tillgänglighet menas att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. De tillgänglighetsåtgärder som avses i diskrimineringsförbudet bör i huvudsak handla om stöd eller personlig service, information och kommunikation samt vissa åtgärder i fråga om den fysiska miljön (se proposition 2013/14:198 sidan 64). DO gör därmed bedömningen att Universitetet vidtagit skäliga åtgärder för tillgängligheten. DO avslutar därmed ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021