Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skolas åtgärder för elev visade omfattande brister

Händelsen enligt anmälan

En elev med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har från årskurs två till åtta varit elev på en skola som en kommun i Dalarna är utbildningsanordnare för. På grund av elevens funktionsnedsättning har hen haft stora svårigheter i skolmiljön och att ta till sig undervisningen.

Redan i årskurs två uppmärksammade skolan att elevens funktions­nedsättning gjorde det svårt för eleven att utföra skolarbetet och uppnå den förväntade kunskapsnivån. Någon utredning av elevens behov av särskilt stöd gjordes dock inte förrän höstterminen i årskurs tre. Först ett år därefter upprättades ett åtgärdsprogram.

DO:s bedömning

DO konstaterar att det har varit fråga om omfattande och allvarliga brister i hur skolan har agerat. Skolan har bland annat inte utrett och analyserat elevens behov av särskilt stöd på det sätt som krävs enligt skollagen. Det finns också ett flertal brister i skolans åtgärdsprogram för eleven – till exempel beskriver skolan inte hur de stödåtgärder som vidtagits kan kopplas till de kunskapskrav som minst ska uppnås för respektive termin och årskurs. Det saknas även dokumentation som visar att åtgärdsprogrammen har följts upp och utvärderats på det sätt som krävs.

Utifrån den dokumentation som kommunen presenterat under DO:s utredning kan DO konstatera att eleven inte har fått undervisning i flera ämnen och inte heller uppnått kunskapskraven för respektive årskurs.

21 november 2023: DO begär ersättning

DO anser att eleven har blivit diskriminerad då skolan inte har vidtagit skäliga åtgärder för att eleven skulle komma i en jämförbar situation med elever utan funktionsnedsättningen och begär att kommunen betalar 500 000 kr i diskrimineringsersättning till eleven.

19 februari 2024: DO lämnar in stämningsansökan

DO har lämnat in stämningsansökan vid Falu tingsrätt.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 februari 2024