Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skolas åtgärder för elev bristfälliga

En skola i Malmö har inte vidtagit de behovsanpassade åtgärder som kan anses skäliga för att en elev med funktionsnedsättning ska ha kunnat ta del av undervisningen.

Händelsen enligt anmälan

Eleven har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär att hen har behov av stöd från skolans sida. Elevens behov av stöd har varit känt sedan förskoleåldern och olika anpassningar har gjorts för eleven. Strax innan eleven började mellanstadiet stod det klart att de anpassningar som gjorts inte var tillräckliga. Trots detta har skolan inte skyndsamt utrett elevens behov, vilket krävs enligt skollagen. Skolan har däremot fattat beslut om bland annat ett flertal åtgärdsprogram och om anpassad studiegång.

Skolinspektionen har granskat skolans agerande och konstaterat bland annat att skolan har brustit i sin skyldighet enligt skollagen att utreda elevens behov tillräckligt skyndsamt. Skolinspektionen har också underkänt en pedagogisk utredning som undermålig och konstaterat att beslut om åtgärdsprogram och anpassad studiegång har fattats utan att ha föregåtts av någon utredning.

DO:s bedömning

DO bedömer att kommunen inte vidtagit skäliga tillgänglighetsåtgärder för eleven så att hen kunnat tillgodogöra sig utbildningen på ett jämförbart sätt som med andra elever utan hens funktionsnedsättning. Skolan har därför brustit i sina skyldigheter och utsatt eleven för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

15 juni 2023: DO stämmer

DO har lämnat in stämningsansökan och yrkar att kommunen ska betala 400 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven för bristande tillgänglighet.

29 maj 2024: Dom i tingsrätten

Tingsrätten i Malmö anser att de åtgärder kommunen har vidtagit trots allt ska anses vara skäliga och att det därför inte har varit fråga om diskriminering.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 12 juni 2024