Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skola vidtog inte skäliga åtgärder för att tillgängliggöra läromedel för elev med dyslexi

DO har granskat om en kommun har överträtt förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet genom att inte att genomföra skäliga åtgärder för tillgänglighet i relation till en elev i gymnasiet.

Därför inledde DO en tillsyn

DO fick en anmälan om att en elev hade blivit utsatt för diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Eleven som har dyslexi gick första terminen på gymnasiet. Under hela höstterminen hade eleven inte kunnat tillgodogöra sig det centrala läromedlet i ett ämne, eftersom de hjälpmedel som skolan erbjudit var bristfälliga.

DO:s bedömning

Kommunen hade under höstterminen testat olika lösningar för att ge eleven tillgång till läromedlet men försöken var fruktlösa. Först i slutet av höstterminen kontaktade skolan Specialpedagogiska skolmyndigheten som rekommenderade skolan att skaffa en särskild mjukvara som gjorde att eleven kunde tillgodogöra sig läromedlet. I och med det fick eleven en med andra elever jämförbar tillgång till läromedlet och därmed utbildningen. Denna åtgärd framstår enligt DO:s mening som enkel. Kommunen borde dock ha identifierat och genomfört den tidigare.

Eleven har missgynnats genom att inte ha fått tillgång till utbildningen på ett sätt som var jämförbart med tillgången till utbildningen för elever utan elevens funktionsnedsättning. Eftersom läromedlet har en central betydelse för elevens möjlighet att tillgodogöra sig innehållet i ämnena kan kommunen inte anses ha agerat tillräcklig snabbt.

DO:s beslut

DO bedömer att kommunen inte vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet. Kommunen har därmed överträtt förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Läs hela DO:s bedömning i tillsynsbeslut TIL 2020/27 Pdf, 86.4 kB.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 september 2022