Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skola nekade elev koshermat

Händelsen enligt anmälan

Föräldrarna till en elev som håller kosher, de judiska matreglerna, anmälde elevens behov av koshermat innan eleven började på skolan hösten 2020. Skolan undersökte möjligheterna att erbjuda koshermat, men bedömde att kostnaden skulle bli för hög.

Skolan har förklarat att de erbjuder vegetarisk mat till elever som av religiösa skäl inte kan äta den ordinarie skolmaten. Eftersom den vegetariska maten som erbjuds eleven inte hanteras på ett sätt som är kosher kan eleven inte äta den. Eleven har därför behövt ta med egen mat hemifrån trots att skollagen säger att elever ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider utan kostnad.

DO:s bedömning

DO har efter utredning gjort bedömningen att skolans förfaringssätt, att som alternativ till den ordinarie skolmaten enbart erbjuda vegetarisk mat som inte tillagats enligt kosherreglerna, särskilt missgynnar praktiserande judar som håller kosher. DO:s sammantagna bedömning är att den kostnadsökning det skulle innebära för den aktuella skolan att erbjuda eleven koshermat inte är så hög att det kan anses vara motiverat att inte erbjuda eleven sådan mat.

12 december 2023: DO begär ersättning

DO begär att skolan ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven.

1 februari 2023: Skolan betalar eleven

Skolan har nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat och har betalat ersättning till eleven. I och med det avslutar DO ärendet.

Fakta:
De judiska kosherreglerna kallas kashrut eller kosher. Ordet kosher kan översättas till ”tillåtet” eller ”anpassat”. Kashrut är det hebreiska ordet för de judiska matreglerna. Kosherreglerna har sin grund i de fem moseböckerna (Toran) och anses komma direkt från Gud.

Genom att hantera tillåtna livsmedel i enlighet med kashrutreglerna blir maten tillåten (dvs. kosher). Reglerna omfattar såväl vilka livsmedel som är tillåtna att äta samt hur dessa hanteras, exempelvis under tillagningen. Till exempel får husgeråd som används för tillagning av mat som inte är kosher inte användas för tillagning av koshermat.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 25 april 2024