Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skola nekade elev återkommande ledighet av religiösa skäl

DO har granskat en utbildningsanordnares möjlighet att vägra en elev att regelbundet och återkommande ha ledigt av religiösa skäl.

Därför inledde DO en tillsyn

I en anmälan till oss uppger anmälaren att en elev har ansökt hos skolans rektor om att få ledigt från skolan varje fredag mellan kl. 12.30 och 14.00 för att närvara vid bön. Eleven är praktiserande muslim och tjänstgör som förtroendevald imam i församlingen. Rektorn har nekat eleven ledighet och avslaget har bland annat motiverats med att elevens närvaro är obligatorisk.

DO:s beslut

DO bedömer att skolans beslut att inte bevilja hans ansökan om ledighet har inte utgjort direkt diskriminering

Huvudmannen uppgav att skolan alltid avslår begäran att kontinuerligt och vid samma tidpunkt få utebli från undervisningen. Och det gäller oavsett vilken grund eleven åberopar, till exempel skulle en ansökan om ledighet på grund av idrottsaktivitet eller en kulturaktivitet också fått avslag på sin ansökan. Skolans rektor har vidare uppgivit att ett avslag skulle ha meddelats även för det fall en elev hade bett om en regelbundet återkommande frånvaro för studier i samband med konfirmation.

I utredningen konstaterar vi även att en återkommande ledighet som ligger på samma schemaposition eller som sker på samma ämnes lektioner allvarligt kan försvåra en elevs möjligheter att nå kunskapskraven för det ämnet.

Sammantaget gör vi bedömningen att eleven inte behandlats sämre än någon annan person i en jämförbar situation eller att skolans åtgärd haft samband med religion eller annan trosuppfattning. Skolans beslut att inte bevilja hans ansökan om ledighet har därför inte utgjort direkt diskriminering. Ärendet har därmed avslutats.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 november 2021