Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skola gjorde inte tillräckligt för att förhindra trakasserier

Händelsen enligt anmälan

Två romska syskon i Vetlanda, en pojke och en flicka, utsattes för återkommande trakasserier i form av rasistiska tillmälen, mobbning och misshandel av elever på skolan. Barnens mamma gjorde en anmälan till den dåvarande myndigheten Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Omed).

17 juni 2009: DO stämmer

DO stämde Vetlanda kommun. I stämningen åberopade DO att kommunen inte hade gjort tillräckligt för att åtgärda och förhindra de trakasserier som barnen hade utsatts för.

DO framhöll också att kommunen utsatt barnen för direkt diskriminering genom att neka dem den modersmålsundervisning de hade rätt till. Diskrimineringen har samband med etnisk tillhörighet.

26 oktober 2010: Dom i Tingsrätten

Tingsrätten ogillade DO:s stämningsansökan. Domstolen ansåg inte att kommunen brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet. Enligt domstolens bedömning hade skolan inte heller gjort sig skyldig till direkt diskriminering.

11 november 2010: DO överklagar

DO åberopar till stöd för sin talan samma omständigheter och grunder som vid tingsrätten. DO fick inte prövningstillstånd av hovrätten, domen har vunnit laga kraft.

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 februari 2024