Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skola genomförde blomstertävling - elev blev sjuk och kunde inte delta i undervisningen

DO har granskat om en kommun har överträtt förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet genom att inte att genomföra skäliga åtgärder för tillgänglighet i relation till en elev i grundskolan.

Därför inledde DO en tillsyn

DO har fått uppgift om att en elev har blivit utsatt för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning på en skola genom att skolan vid två tillfällen anordnat en blomstertävling som gett eleven allergiska reaktioner och medfört att eleven inte kunnat delta i undervisningen.

DO:s bedömning

Av utredningen framgår att utbildningsanordnaren fått kännedom om elevens funktionsnedsättning i samband med att eleven började i skolan.

Det är också utrett att eleven under tävlingsperioden inte fick möjlighet att delta fullt ut i undervisningen, eftersom delar av undervisningen krävde att eleven vistades i samma rum som blomman eleven var allergisk mot. Elevens allergiska reaktion ledde till att eleven blev sjuk och därför också fick frånvaro under fyra dagar det första året och tre dagar det andra året.

Utbildningsanordnaren har ansvar för elevernas hälsa och arbetsmiljö i skolan. Med hänsyn till de omedelbara och direkta risker som användandet av blommorna innebar för eleven, kan skolans åtgärder för tillgänglighet inte anses ha varit tillräckliga för att eleven skulle komma i en jämförbar situation med elever utan elevens funktionsnedsättning.

DO:s beslut

DO bedömer att kommunen har överträtt diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet under två perioder det första och andra året som eleven gick på skolan.

Läs hela DO:s bedömning i tillsynsbeslut TIL 2021/20 Pdf, 63.2 kB.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 september 2022