Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skola delade upp barn efter kön

DO har granskat om en utbildningsanordnares arbetssätt riskerar att leda till diskriminering samt granskat utbildningsanordnarens arbete med aktiva åtgärder.

Därför inledde DO en tillsyn

DO har genom flera anmälningar som hänvisar till uppgifter i media, fått information om att elever på skolan utsatts för diskriminering genom att de har delats upp efter kön i skolsituationer.

DO:s beslut: Könsuppdelad undervisning kan vara diskriminering

DO bedömde att det sätt som skolan använde för att dela upp eleverna efter kön i under idrottslektionerna riskerade att leda till att en eller flera elever utsattes för diskriminering som har samband med kön och könsöverskridande identitet eller uttryck.

I anmälningarna fanns också andra uppgifterna om könsuppdelning av eleverna i andra skolsituationer. I dessa fall bedömde vi däremot, att vår utredningen inte gav stöd för att skolan hade använt ett sådant arbetssätt som medförde en risk för att diskrimineringslagen överträddes.

DO konstaterar att skolans likabehandlingsplan och årscykel tycks ha utgått från de bestämmelser om aktiva åtgärder som upphörde att gälla den 31 december 2016. Skolans arbete med aktiva åtgärder uppfyller enligt DO:s bedömning alltså inte de krav som uppställs i 3 kapitlet i diskrimineringslagen i dess nu gällande lydelse då planen till exempel endast omfattar vissa av de i diskrimineringslagen skyddade diskrimineringsgrunderna.

DO avser att följa upp Stiftelsens arbete med aktiva åtgärder.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2022