Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Placering av elev med dyslexi i grundsärskola

DO har utrett om en kommun överträtt diskrimineringslagen genom att felaktigt ta emot en elev med dyslexi i grundsärskolan.

Därför inledde DO tillsyn

DO fick en anmälan mot en kommun som handlade om att en elev hade mottagits i grundsärskola under en period trots att han inte hade någon utvecklingsstörning. Enligt anmälaren var orsaken till mottagandet istället att eleven hade dyslexi.

DO:s beslut

DO bedömde att utredningen inte gav stöd för att Kommunen skulle ha diskriminerat eleven.

Kommunen uppgav i sitt yttrande att eleven varit inskriven i en skola där elever från grundsärskolan integrerats men att klassen har delats upp vid undervisning. Den aktuella eleven har undervisats enligt grundskolans läroplan under hela sin skoltid.

Kommunen har redovisat ett antal dokument som stöder detta. DO ser inget skäl att ifrågasätta kommunens uppgifter och dokumentationen. DO avslutar ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021