Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Lärare på skola vägrade att erkänna en elev som ickebinär

Händelsen enligt anmälan

Anmälarna har uppgett att när deras barn, som identifierar sig som ickebinär, började på skolan informerade de en lärare och en lärarassistent om att elevens pronomen är hen. Läraren uppgav att hon inte kan använda ordet hen i tal. Vårdnadshavarna upplyste skolans rektor om elevens könsidentitet och lärarens inställning till att använda elevens önskade pronomen. Trots att rektorn lovade att tala med läraren kom eleven att bli kallad för fel pronomen under mer än en termin.

DO:s bedömning

DO bedömer att skolan i förhållande till eleven har överträtt diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i form av trakasserier samt brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet i fråga om de aktuella trakasserierna.

10 februari 2022: Krav på diskrimineringsersättning

DO har begärt att utbildningsanordnaren ska betala 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven. Om utbildningsanordnaren motsätter sig DO:s begäran avser DO att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

23 februari 2022: Skolan betalar begärd ersättning till eleven

Utbildningsanordnaren, som har medgett att eleven diskriminerats och att situationen pågick alldeles för länge, har betalt begärd diskrimineringsersättning till eleven. Därmed avslutar DO ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 5 maj 2022