Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kränkande språkbruk under lektion i samhällsorientering

DO har granskat om en kommun överträtt diskrimineringsförbudet i samband med en lektion i samhällsorientering för nyanlända samt om kommunen fullgjort sin utrednings- och åtgärdsskyldighet.

Därför inledde DO en tillsyn

En anmälare har lämnat uppgifter om att hen blivit utsatt för trakasserier av en lärare i samhällsorientering (en utbildning som kommunen erbjuder om det svenska samhället för den som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige, enligt 3 § lag (2013:156) om samhällsorientering). Enligt anmälaren använde sig läraren av ett nedvärderande och stigmatiserande uttryck för homosexuella. Anmälaren anmälde även att hen utsattes för trakasserier av andra elever, både i klassrummet samt efter utbildningen.

Diskrimineringsförbudet gäller för utbildningsanordnare som bedriver verksamhet som avses i skollagen eller annan utbildningsverksamhet. DO bedömer att samhällsorientering är en utbildning som bedrivs som en annan utbildningsverksamhet. Därmed omfattas den av förbudet mot diskriminering och kraven på aktiva åtgärder i diskrimineringslagen.

DO:s beslut: Kommunen har brustit i sin utredningsskyldighet

I vår utredning har motstridiga uppgifter kommit fram om vad som ska ha inträffat under kurstillfället. Det har därmed inte kunnat klarläggas vad som inträffade vid det aktuella tillfället. Utredningen ger inte stöd för att kommunen har överträtt diskrimineringsförbudet för utbildningsanordnare.

Utredningsskyldigheten för en utbildningsanordnare gäller även om anmälande elev inte uttryckligen använt sig av ord som "diskriminerad" eller "kränkt". I det här fallet hävdade utbildningsanordnaren att den först fått kännedom när eleven använde sig av ordet "diskriminerad". Vilket alltså inte är nödvändigt för att utbildningsanordnaren ska vara skyldig att utreda.

Kommunens utredning har inte tagit hänsyn till vad som skett utanför verksamheten. Trakasserier som sker utanför en verksamhet ska ingå i kommunens utredning. Vidare bedömer vi att utbildningsanordnaren borde ha talat med övriga elever i verksamheten när de gjorde sin utredning, och inte bara med anmälaren.

Vid en sammantagen bedömning anser vi att kommunen har brustit i sin utredningsskyldighet.

Tillsynsbeslutet är inte publicerat i sin helhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021