Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kränkande språkbruk i undervisningsmaterial

DO har granskat Sollentuna kommuns arbete med aktiva åtgärder på en skola i kommunen.

Därför inledde DO en tillsyn

DO har tagit emot ett antal anmälningar som beskriver att en lärare på Rösjöskolan vid ett tillfälle ska ha använt sig av vad som uppfattas som ett kränkande språkbruk kopplat till etnisk tillhörighet. Enligt anmälningarna har detta skett i samband med undervisningen.

Därför inledde DO en tillsyn av Sollentuna kommuns arbete med aktiva åtgärder på skolan. Däremot har vi inte utrett den enskilda händelse som anmälts.

DO:s beslut: Sollentuna kommun lever inte upp till kraven på arbetet med aktiva åtgärder på Rösjöskolan

DO har i tillsynen granskat kommunens arbete med aktiva åtgärder. Vid tillsynen fann vi brister i kommunens dokumentation av arbetet med aktiva åtgärder när det gällde följande:

  • Skolan hade inte kartlagt samtliga former av diskriminering.
  • Skolans arbete med aktiva åtgärder omfattade inte samtliga sju diskrimineringsgrunder.
  • Skolan saknade riktlinjer där det tydligt framgår att man tar avstånd från sexuella trakasserier.

DO har inte utrett den enskilda händelse som anmälts. Vi har istället valt att granska kommunens aktiva åtgärder för att fokusera på ett bredare och mer framåtsyftande perspektiv.

Sollentuna kommun har i sitt yttrande till DO betonat att det har rört sig om en enskild händelse kopplad till ett äldre undervisningsmaterial som har funnits på skolan. Materialet har nu rensats bort. Kommunen har genom en undersökning kommit fram till att något liknande material inte har funnits på någon annan av kommunens förskole- och skolenheter. Kommunen har därför bedömt att risken för diskriminering kopplat till det utbildningsmaterialet är borta.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021
Till toppen