Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommun placerade elev i svenska som andraspråk utan en individuell bedömning

DO har granskat om Botkyrka kommun överträdde förbudet mot indirekt diskriminering när kommunen beslutade att placera en elev i ämnet svenska som andraspråk utan att göra en individuell bedömning av elevens behov.

Därför inledde DO en tillsyn

En pappa anmälde sin dotters skola för att skolan hade beslutat att dottern skulle läsa svenska som andraspråk, trots att hon är född i Sverige och har svenska som modersmål. Flickans mamma har ett annat modersmål än svenska och därför hade föräldrarna tidigare ansökt om modersmålsundervisning för sin dotter. Av kommunens yttrande framgår att skolan beslutade att eleven skulle läsa svenska som andraspråk som en följd av ansökan om modersmålsundervisning. Föräldrarna och eleven informerades inte om beslutet. Det är oklart hur länge eleven har läst svenska som andraspråk.

DO:s beslut

Förbudet mot indirekt diskriminering

DO bedömer att kommunen har överträtt förbudet mot indirekt diskriminering i samband med att skolan beslutade om att placera eleven i ämnet svenska som andraspråk utan att göra en individuell bedömning av hennes språkkunskaper och behov. Kommunen placerade eleven i svenska som andraspråk som en följd av att vårdnadshavare har ansökt om modersmålsundervisning och det syftade till att stötta eleven i hennes språkutveckling av svenska språket. DO menar att denna åtgärd inte varit lämplig och nödvändig för att uppnå syftet. Kommunen skulle istället ha gjort en individualiserad bedömning av elevens språkkunskaper för att på så sätt komma fram till vilket ämne hon borde läsa.

DO menar att det är ett missgynnande enligt diskrimineringslagen att placera en elev i svenska som andraspråk utan att först ta reda på om eleven verkligen hade ett sådant behov.

DO anser att det handlar om ett sådant missgynnande som avses med diskrimineringsformen indirekt diskriminering. Kommunens tillämpning av kriteriet - annat modersmål - har inneburit ett särskilt missgynnande av elever med en annan etnisk tillhörighet än svensk. Modersmål är i sig inte en egen diskrimineringsgrund. DO:s bedömning utgår istället från jämförelsen mellan gruppen elever som har ett annat modersmål än svenska och gruppen elever som har svenska som modersmål. Vid en sådan jämförelse kommer gruppen elever som har ett annat modersmål än svenska ha en högre andel av elever med en annan etnisk tillhörighet än svensk.

Förbudet mot direkt diskriminering

DO bedömer däremot att det inte har handlat om direkt diskriminering eftersom en elevs modersmål inte i det här fallet har en sådan koppling till diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet som krävs för att det ska föreligga ett orsakssamband och därmed direkt diskriminering.

Kommunen ska tillämpa sina rutiner i alla skolenheter

I beslutet betonar DO vikten av fungerande rutiner. DO utgår från att Botkyrka kommun säkerställer att samtliga skolor i kommunen har fungerande rutiner för att garantera att en individuell bedömning görs av varje elevs behov av undervisning i svenska och att dessa rutiner också tillämpas i kommunens skolenheter.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021