Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommun åtgärdade inte skolans bristfälliga rullstolsramper

Händelsen enligt anmälan till DO

En elev som använder rullstol har sedan ett par år gått i en skola med bristfälliga rullstolsramper. Bristerna påpekades av elevens föräldrar under nästan tre år. Trots det åtgärdade kommunen inte rullstolsramperna.

11 juli 2016: DO stämmer

DO lämnade in en stämningsansökan till Skaraborgs tingsrätt och yrkade på att kommunen ska betala 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven.

DO:s menade att eleven utsatts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet eftersom kommunen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att eleven ska komma i en jämförbar situation med andra elever på skolan. DO menade att det inte har framkommit något som tyder på att kommunen inte skulle ha de praktiska och ekonomiska förutsättningarna att vidta de efterfrågade åtgärderna.

24 maj: Dom i tingsrätten

Skaraborgs tingsrätt ansåg att det var diskriminering i form av bristande tillgänglighet när Vara kommun inte åtgärdade en skolas bristfälliga rullstolsramper så att en pojke på skolan kunde använda ramperna utan risk. Kommunen ska enligt tingsrätten betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till pojken.

14 juni 2017: DO överklagar

DO menade att tingsrätten gjorde en felaktig bedömning i frågan om diskrimineringsersättningens storlek och utdömde ett för lågt belopp. Den diskrimineringsersättning som tingsrätten bedömde som lämplig i målet är varken avskräckande för den aktuella kommun eller kommuner i största allmänhet. DO överklagade därför domen.

Hovrätten har meddelat prövningstillstånd vilket innebär att en ny huvudförhandling kommer att hållas i hovrätten.

15 maj 2018: Dom i hovrätten

Göta hovrätt ändrade tingsrättens domslut gällande diskrimineringsersättningens storlek. Domen innebär att hovrätten höjer beloppet som Vara kommun ska betala till 75 000 kronor och upphäver därmed tingsrättens dom i den delen.

Bristande tillgänglighet

Med bristande tillgänglighet i diskrimineringslagen menas att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Skäligheten ska bedömas utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt andra omständigheter av betydelse.

Utgångspunkten för vad som är en skälig åtgärd för detta ärende (ANM 2016/940) är bestämmelser i

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 juli 2021