Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Klädpolicy innebar ett förbud mot att använda huvudduk, burka och niqab

DO har granskat om Skurups kommuns klädpolicy är förenlig med förbuden mot diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning och som gäller i arbetslivet och inom utbildningsområdet.

Därför inledde DO en tillsyn

DO har genomfört en tillsyn av Skurups kommun med anledning av att kommunen antagit en klädpolicy som innebar ett förbud mot att använda huvudduk, burka och niqab i kommunens förskolor och grundskolor. Syftet med DO:s tillsyn var att granska om klädpolicyn var förenlig med förbudet mot diskriminering som gäller i arbetslivet och inom utbildningsområdet.

DO:s beslut

I beslutet gör DO bedömningen att syftet med den av kommunen antagna policyn är att förbjuda religiöst präglade klädesplagg som döljer barn, elever och personal i kommunens förskolor och grundskolor.

Med undantag för de enskilda situationer där ett sådant klädesplagg påverkar en elevs eller anställds sakliga förutsättningar att genomföra ett utbildningsmoment eller en arbetsuppgift, så innebär en tillämpning av den antagna policyn enligt DO:s bedömning en överträdelse av förbudet mot direkt diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning. DO:s bedömning är därför att klädpolicyn inte är förenlig med diskrimineringslagen.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021