Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Förskola gav flicka förtur i kön för en jämnare könsfördelning i barngruppen

DO har granskat om en utbildningsanordnare handlagt urvalet av sökande till en förskola i enlighet med diskrimineringslagens förbud mot diskriminering som har samband med kön.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en privatperson, fått information om upplevd diskriminering vid urvalet till en förskola. Anmälarens son nekades plats på förskolan medans en jämnårig flicka med kötid som inte var längre än pojkens, fick plats.

DO:s beslut

DO bedömer att föreningen har gjort sig skyldig till diskriminering.

Föreningen uppger i sitt yttrande bland annat att ingen plats reserverats utifrån kön. Det fanns två sökande till gruppen, anmälarens son och en flicka. Då fokus lagts på en lämplig sammansättning av barngruppen, och barngruppen bestod av fler pojkar än flickor, erbjöds flickan plats.

Under utredningen framkom att förskolechefen sagt att de sökt efter flickor födda 2010. Föreningen har som skäl för sitt agerande berättat att de velat åstadkomma en viss könssammansättning i den aktuella barngruppen. Enligt DO:s bedömning innebär detta att anmälarens son har missgynnats av skäl som har samband med kön i förhållande till den flicka som antogs. Föreningen har därför gjort sig skyldig till en överträdelse av diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen.

DO förutsätter att föreningen vidtar nödvändiga åtgärder för att fortsättningsvis följa diskrimineringslagen. Med dessa synpunkter avslutar DO ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021