Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Elev upplevde sig trakasserad hos skolsköterskan

DO har granskat om en skola har diskriminerat en elev på sätt som har samband med etnisk tillhörighet. DO granskade även skolans arbete med att utreda och åtgärda upplevda trakasserier.

Därför inledde DO en tillsyn

DO har genom uppgifter från Skolinspektionen fått information om att en elev upplevt sig trakasserad under ett hälsobesök hos skolsköterskan. Enligt uppgifterna hade sköterskan ställt frågor som var kränkande på ett sätt som hade samband med elevens etniska tillhörighet.

DO:s utredning

Under DO:s utredning framkom att rektorn hade kallat till ett möte strax efter att hen fick veta att eleven hade upplevt sig trakasserad under hälsosamtalet. Rektor inhämtade information från samtliga involverade samt annan skolpersonal. Det framkom att elev/vårdnadshavare respektive skolsköterska hade olika uppfattningar om vad som sagts under mötet. Skolsköterskan uttryckte till eleven att det kändes tråkigt att eleven upplevt mötet med henne som jobbigt och bad om ursäkt för att hon inte uppmärksammat det direkt.

DO:s bedömning

Efter DO:s utredning har vi kommit fram till följande bedömning:

  • Det finns olika uppfattningar om vad skolsköterskan sade till eleven under hälsosamtalet.
  • Den dokumentation som DO har tagit del av pekar på att skolsköterskan har följt skolans rutiner och syftet med samtalet.
  • Det har inte framkommit något i dokumentationen som ger stöd för att skolsköterskan hade uttryckt sig på ett sätt som anspelar på etnisk tillhörighet.
  • Skolan har levt upp till utrednings-och åtgärdsskyldigheten eftersom rektor och involverad personal på ett adekvat sätt har hanterat uppgifterna från vårdnadshavarna om att eleven upplevt sig trakasserad.

DO avslutar ärendet utan ytterligare åtgärder.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021