Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vårdcentral kunde inte boka tid med hörselskadad kvinna via texttelefoni

DO har granskat ett vårdföretags arbete utifrån förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Därför inledde DO en tillsyn

DO har genom en anmälan från en privatperson, fått information att en kvinna inte kunnat använda texttelefon för att boka tid till läkare på sin nya vårdcentral. Vid kontakt med vårdcentralen ombads hon vända sig till en annan vårdcentral. Kvinnan kan inte använda vanlig telefon utan behöver på grund av en hörselskada använda texttelefon.

DO:s beslut

DO bedömer att Vårdföretaget i aktuellt ärende har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet och att de inte har brutit mot diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Av Vårdföretagets yttrande och rutiner framgår att de erbjuder två möjligheter till att boka tid hos läkare via telefon, varav ett alternativ uppges underlätta för patienter som ringer via texttelefoni med telefonisttjänst.

Vårdföretaget har uppgett att de har brustit i att säkerställa att all personal har kunskap om att patienterna har två alternativ till telefonbokning. DO konstaterar också att anmälaren har erbjudits att boka tid via 1177 Vårdguiden. Vårdföretaget har för avsikt att förtydliga och tydliggöra rutinerna samt diskutera dem på arbetsplatsträffar.

Av förarbetena till bestämmelsen om bristande tillgänglighet (proposition 2013/14:198) i diskrimineringslagen framgår också att en person med funktionsnedsättning ska kunna få del av den aktuella verksamheten i sig, inte att det måste ske på exakt samma sätt som är möjligt för andra. Det finns dock även ett kriterium att situationen ska vara jämförbar vilket innebär att skillnaden inte bör vara större än vad som är sakligt påkallat. DO gör därmed bedömningen att Vårdföretaget vidtagit skäliga åtgärder för att anmälaren ska kunna boka läkarbesök på Vårdcentralen.

DO avslutar därmed ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021