Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vårdbolag nekade gravid anställd att gå två halvdagsutbildningar

DO har granskat en arbetsgivare, på ett vårdbolag, för att utreda om skälet till att en sjuksköterska nekats utbildning har haft samband med kön och därmed inneburit en överträdelse av diskrimineringslagen.

Därför inledde DO en tillsyn

DO har genom en anmälan fått information om att en sjuksköterska blev nekad att gå två halvdagsutbildningar om äldres hälsa som hon hade uttryckt ett intresse för. Hon menade att skälet till att hon nekades var att hon var gravid och därför skulle komma att vara föräldraledig.

DO:s utredning

Under utredningen har DO begärt in uppgifter från arbetsgivaren i syfte att granska urvalet till de aktuella utbildningarna och varför sjuksköterskan nekats. Arbetsgivaren menar att det handlar om ett missförstånd och att de inte hade för avsikt att diskriminera sjuksköterskan.

Vid ett utvecklingssamtal hade sjuksköterskan sagt att hon ville gå utbildningar om äldres hälsa. Hon uttryckte även sitt intresse under ett möte när arbetsgivaren frågade personalgruppen vem som ville gå de aktuella utbildningarna. Men hon blev nekad att gå utbildningarna med hänvisning till hennes graviditet och kommande föräldraledighet.

Under utredningen framförde arbetsgivaren att hon inte fick gå utbildningen eftersom hon hade signalerat att hon hade högt blodtryck och behövde ta det lugnt. De menade även att det fanns risk att hon varken skulle kunna använda sig av kunskapen från utbildningarna eller vidarebefordra den till övriga kollegor.

DO:s beslut

DO menar att arbetsgivarens beslut att neka sjuksköterskan att gå två specifika utbildningar har inneburit att hon missgynnats dels eftersom hon inte fick gå utbildningarna vid det tillfälle hon önskade, dels då det innebär en risk att hon inte kommer att få gå utbildningarna alls.

DO bedömer att det finns ett samband mellan kvinnans graviditet och bolagets beslut att neka henne utbildningarna eftersom bolaget även hänvisar till graviditetsrelaterade besvär.

DO anser därför att arbetsgivaren har missgynnat henne på ett sätt som har samband med hennes kön och att det innebär en överträdelse av diskrimineringsförbudet.

DO kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder och avslutar ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021