Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tillgång till vård i samband med graviditet

DO har granskat om Region Östergötland har överträtt diskrimineringslagens förbud mot diskriminering som har samband med kön i kontakten med en patient.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en privatperson, fått information om upplevd diskriminering i tillgången till vård. Anmälaren uppger att hon inte fått vård för en skada med anledning av att skadan har förmodats ha samband med hennes graviditet.

DO:s beslut

Vår utredning ger inte stöd för att Region Östergötland har brutit mot förbudet mot diskriminering inom hälso- och sjukvården.

Förbudet mot diskriminering på hälso-och sjukvårdsområdet omfattar rätten att ta del av vård, behandling och andra insatser, insatsernas räckvidd och innehåll. Diskrimineringsförbudet omfattar inte bedömningar av vårdbehov som grundas på beprövad erfarenhet, vedertagna behandlingsmetoder eller medicinska felbedömningar. Om det saknas effektiva vård- eller behandlingsmetoder, läkemedel eller liknande för en viss sjukdom är det inte heller fråga om diskriminering. För det fall en patient nekas undersökning och/eller bedömning av sitt hälsotillstånd med anledning av att vissa besvär antas bero på graviditet, så kan det däremot utgöra diskriminering som har samband med kön.

DO har under utredningen begärt in yttrande från Region Östergötland och anmälarens journaler.

Vi bedömer utifrån journalanteckningarna att anmälaren har undersökts och bedömts. Hanteringen har tagit lång tid. Av journalerna framgår inte att tidsförloppet berott på att symptomen uppkommit i samband med graviditet. Anmälaren har, enligt DO:s bedömning, därför inte missgynnats genom att nekas undersökning och bedömning. DO avslutar ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juni 2021