Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Socialtjänsten ansåg äldre par olämpliga som familjehem till barnbarn

DO har granskat om socialtjänsten i Norrköpings kommun handlagt ett ärende om familjehemsplacering i enlighet med diskrimineringslagens förbud mot diskriminering som har samband med ålder.

Därför inledde DO en tillsyn

Anmälarna har i huvudsak lämnat följande uppgifter till DO:

De är utsatta för åldersdiskriminering av familjehemsenheten på socialkontoret i Norrköpings kommun. De har sedan 2016 varit familjehem åt sitt barnbarn. Socialtjänsten har bedömt att deras barnbarn ska placeras stadigvarande i ett familjehem. Socialtjänsten har valt att avbryta en utredning om anmälarna som familjehem med hänvisning till deras ålder. Familjehemsenheten anser också att de har svårt att samarbeta.

I socialtjänstens utredning anges bland annat följande.

De faktorer som talar emot anmälarnas lämplighet som familjehem är deras ålder, samarbetsförmåga samt hälsoskäl.

Anmälarna anses ha en hög ålder för att ta emot ett så ungt barn som deras barnbarn. Det går inte att utesluta att placeringstiden kan pågå under hela barnets uppväxt. En särskild riskfaktor i detta är vidare att en av anmälarna har en sviktande hälsa. Vi bedömer att en familjehemsförälder med denna sjukdomsbild, i kombination med stigande ålder, inte är lämplig för ett familjehemsuppdrag för ett litet barn eller som i detta fall ett syskonpar.

Ett gott samarbete mellan socialkontor och familjehem är en viktig faktor för en familjehemsplacerings stabilitet. Enligt socialkontorets handläggare har inte samarbetet mellan socialkontoret och anmälarna fungerat tillfredsställande. Sammantaget bedömer vi, i samråd med barnens handläggare, att de inte är lämpliga för familjehemsuppdrag gällande sitt barnbarn.

DO:s beslut

DO bedömer att utredningen inte ger stöd för att Norrköpings kommun överträtt förbudet mot diskriminering som gäller i fråga om verksamhet inom socialtjänsten.

DO bedömer att det står klart att socialtjänsten har haft ett berättigat syfte när de utifrån barnets bästa vägde in parets ålder i sin bedömning.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021
Till toppen