Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Socialtjänst använde sig av anonyma källors stereotypa kulturbeskrivningar

DO har granskat om Mjölby kommun överträdde eller riskerade att överträda förbudet mot diskriminering inom socialtjänstens verksamhet i samband med ett vårdnadsärende.

Därför inledde DO en tillsyn

DO har genom en anmälan fått information om att en man upplevde sig diskriminerad av socialtjänsten i samband med en vårdnadsutredning som gällde anmälarens barn. Vårdnadsutredningen ledde till ett beslut som innebar att barnet skulle bo hos sin mor och inte hos anmälaren.

Anmälaren upplevde att socialtjänsten inte gjorde en individuell bedömning i hans fall utan utgick från fördomar om finsk-romsk kultur och finsk-romska män som vårdnadshavare. Anmälaren ifrågasätter också opartiskheten i utredningen.

DO:s utredning

Under DO:s utredning framkom att socialtjänsten hade konsulterat anonyma källor om vad socialtjänsten benämner som finsk-romsk kultur och lagt dessa uppgifter till grund för sin bedömning i vårdnadsfrågan.

Det framkom även att socialtjänstens bedömning kom fram till att båda föräldrar hade lika god förmåga att ta hand om sitt barn. Utredaren förordade att barnet skulle bo hos sin mamma vilket bland annat berodde på att socialtjänstutredaren ville respektera den romska kulturen där kvinnor har det primära ansvaret för barn.

DO:s beslut

DO konstaterar att generaliserande och stereotypa beskrivningar om finska romers kultur var avgörande för socialtjänstens beslut och påverkade utredningen i högre grad än socialtjänstens egen bedömning av barnets bästa och mannens föräldraförmåga samt hans egna uppgifter om sina kulturella sedvänjor.

DO anser att detta arbetssätt inte är förenligt med kraven på saklighet och objektivitet i socialtjänstens utredning vilket medför risk för diskriminering på ett sätt som har samband med etnisk tillhörighet och kön.

DO förutsätter att Mjölby kommun ser över sitt arbetssätt och vidtar de åtgärder som krävs för att undanröja de identifierade riskerna för diskriminering. Med dessa synpunkter avslutar DO ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021
Till toppen