Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Landsting svårt att tillgodose tolkbehov till personer som talar teckenspråk

DO har granskat rutiner för hur man tillhandahåller teckenspråkstolkning i tre län i syfte att bedöma om deras tillämpning av rutiner är förenlig med diskrimineringslagen. Granskningen har omfattat tolkning inom sjukvården i Skånes, Stockholms och Region Örebros län.

Därför inledde DO en tillsyn

DO fick in uppgifter om att personer med funktionsnedsättning som behöver teckenspråkstolkning upplever svårigheter att få sina tolkbehov tillgodosedda vid sina kontakter med vårdgivare. Uppgifterna kom genom anmälningar, rådfrågor samt dialog med handikapprörelsen.

DO:s utredning

Under utredningen har DO hämtat in yttrande från de tre landstingen. Landstingen har bland annat redogjort för hur beställning av tolkar går till och vilka medel och metoder som används för beställning under och efter tolkcentralernas öppettider.

Landstingen har svarat olika i sina yttranden. I ett fall framkommer bland annat att det finns oklara rutiner och regler om vem som ska beställa tolkning eller betala för tolkarna. I ett par förklaras genom brister i vårdgivarna kunskap om behovet av teckenspråkstolkning. Många vårdgivare tror till exempel att de kan klara kommunikationen utan tolkar. I ett annat fall förekommer även brist på tolkar och brister i tolkarnas kompetens när det gäller tolkning till dövblinda.

Samtliga tre landstingen anser att det finns en risk för patientsäkerheten i fall att det brister i kontakten mellan patient och vårdgivare och att det vid frånvaron av tolk kan leda till allvarliga konsekvenser.

Tillgänglighetsåtgärder inom hälso- och sjukvården kan handla om att göra information tillgänglig så att den som har en funktionsnedsättning kan ta del av informationen. Det kan också handla om åtgärder för att göra det möjligt för den som har en funktionsnedsättning att kommunicera med vårdgivaren (Proposition 2013/14:198 s 89 Länk till annan webbplats.).

DO:s beslut

DO konstaterar att det finns brister i samtliga tre län när det gäller tillhandahållande av teckenspråkstolkning i vården. Mot bakgrund av detta menar DO att det finns en risk för diskriminering av teckenspråksbehövande vid deras kontakter med vården i de tre län som varit föremål för tillsynen.

I beslutet ger DO landstingen olika rekommendationer beroende av var bristerna har förekommit. Med dessa rekommendationer avslutar DO ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021