Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Läkare vägrade behandla kvinna som inte ville hälsa med handskakning

Händelsen enligt anmälan

Kvinnan hade vid flera tillfällen besökt läkare och provat olika mediciner för magsmärtor. Till slut remitterades hon till en specialistmottagning där hon skulle undersökas.

Efter att ha fått kallelsen var kvinnan väl medveten om att läkaren var en man och hon hade inte några invändningar mot att undersökas av honom. Av religiösa skäl valde hon dock att inte ta läkaren i hand, utan lade i stället handen mot sitt bröst och nickade som hälsning. Detta kunde inte läkaren acceptera, han läxade upp kvinnan och vägrade sedan att genomföra undersökningen.

DO:s bedömning

DO ansåg efter att ha utrett händelsen att bemötandet var diskriminering som hade samband med kvinnans religion. Kvinnan blev dessutom diskriminerad genom att hennes rätt till hälso- och sjukvård inskränktes.

Efter mötet noterade läkaren i kvinnans journal att han rekommenderade att kvinnan i framtiden skulle undersökas av en kvinnlig läkare, något som kvinnan själv varken hade begärt eller ställt som krav.

Kvinnan blev dessutom diskriminerad genom läkarens hänvisning till en kvinnlig läkare, detta eftersom en undersökning riskerade att fördröjas när hon inte längre fick tillgång till alla läkare.

6 december 2013: DO stämmer

DO menar att läkaren genom sitt agerande har diskriminerat kvinnan och har därför beslutat att stämma vårdföretaget till Hässleholms tingsrätt.

9 april 2015: Dom i Tingsrätten

Hässleholms tingsrätt ansåg att det var diskriminering när en läkare i Skåne vägrade att utföra en undersökning efter att den kvinnliga patienten inte ville ta honom i hand. Tingsrätten dömde läkarens företag att betala 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

27 april 2015: Överklagad tingsrättsdom

Vårdföretaget överklagade domen från Hässleholms tingsrätt till hovrätten. Den 2 juni 2015 gav Hovrätten över Skåne och Blekinge prövningstillstånd.

14 april, 2016: Dom i hovrätten

Hovrätten över Skåne och Blekinge friade läkaren från diskriminering. Hovrätten menade att DO inte kunde visa att den uteblivna läkarundersökningen hade samband med den uteblivna handskakningen. Därmed har DO inte kunna påvisa diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning.

10 maj 2016: DO överklagar

DO överklagade hovrättens dom eftersom DO anser att hovrätten har använt den så kallade bevisregeln på ett felaktigt sätt och att det behövs ett klarläggande hur regeln ska användas. DO har också begärt att domstolen ska inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen avseende tolkningen av bevisregeln. Dessutom anser DO att Högsta domstolen bör ta upp målet för att det behövs ett klargörande avseende förhållandet mellan skyddet för religionsfriheten enligt Europakonventionen och diskrimineringslagens skydd mot diskriminering kopplad till religion.

DO fick inte prövningstillstånd från Högsta domstolen. Domen har vunnit laga kraft.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2022
Till toppen