Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Läkare bemötte patient med fel pronomen

DO har granskat om Stockholms läns sjukvårdsområde har överträtt diskrimineringslagens förbud mot könsdiskriminering i kontakten med en patient.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en privatperson fått information om upplevd diskriminering i Stockholms läns sjukvårdsområdes bemötande. Anmälaren, som genomgått en könskorrigerande operation, blev kallad för fel pronomen vid besök och i läkarintyg trots upprepade påminnelser.

DO:s beslut

Vi bedömer att Stockholms läns sjukvårdsområdes bemötande av anmälaren har lett till en risk för diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Av utredningen framgår att läkarintyget med felaktigt pronomen har rättats. I relaterade journalanteckningar används rätt pronomen. Vad som sagts vid läkarbesöket går inte att utröna då ansvarig läkare slutat på vårdcentralen och det inte går att få hens version vad som hänt.

Vårdcentralen har bett om ursäkt för det felaktiga läkarintyget och har tillmötesgått anmälarens begäran om att få en lista över vilka som tagit del av hennes journal och vilka ändringar som gjorts i den.

Det faktum att läkaren i anmälarens journaler genomgående använt korrekt pronomen talar emot att den felaktiga pronomenanvändningen skulle vara en felskrivning på grund av språkförbistring. Det är möjligt att det finns ett orsakssamband mellan handlingen och det faktum att anmälaren genomgått en könskorrigerande operation. Vårdcentralen och Stockholms läns sjukvårdsområde bör vidta möjliga och lämpliga åtgärder för att undvika upprepningar. Med dessa observationer och synpunkter avslutar DO ärendet.

Läs hela DO:s bedömning i tillsynsbeslutet ANM 2016/13 Pdf, 156.1 kB.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 juli 2021
Till toppen