Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kvinna upplevde sig trakasserad och kunde inte boka läkartid via texttelefoni

DO har granskat Stockholms läns landstings arbete utifrån förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet samt om anmälaren har utsatts för trakasserier som har samband med funktionsnedsättning.

Därför inledde DO en tillsyn

I en anmälan till DO har anmälaren uppgett att hon inte kunnat boka läkartid via texttelefon till tre vårdcentraler och att en sjuksköterska utsatt henne för verbala trakasserier som har samband med funktionsnedsättning. Anmälaren behöver använda texttelefon på grund av en hörselskada och kan inte använda vanlig telefon. Stockholms läns landsting ansvarar för de tre vårdcentralerna via vårdavtal med utföraren.

DO:s beslut

DO bedömer att utredningen i ärendet inte visar att anmälaren har blivit utsatt för trakasserier av personal på en anmäld vårdcentral i Stockholms läns landsting. DO bedömer också att Stockholms läns landsting i aktuellt ärende har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet och inte har brutit mot diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Stockholms läns landstings uppger att patienter ska kunna boka tid till de aktuella vårdcentralerna via personligt besök, e-tjänst via 1177 Vårdguiden och via telefon. Vårdcentralerna ska ha och följa rutiner för kommunikation med patienter med hörselfunktionsnedsättning, bland avseende telefon och texttelefon. Anmälaren ska ha erbjudits att boka tid hos läkare via såväl personligt besök samt med 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Den utpekade sjuksköterskan har i sin redogörelse uppgett att hon inte har uttryckt sig på det sätt som anmälaren har påstått.

Av förarbetena till bestämmelsen om bristande tillgänglighet (proposition 2013/14:198) i diskrimineringslagen framgår att en person med funktionsnedsättning ska kunna få del av den aktuella verksamheten i sig, inte att det måste ske på exakt samma sätt som är möjligt för andra. DO gör därmed bedömningen att Stockholms läns landsting vidtagit skäliga åtgärder för att anmälaren ska kunna boka läkarbesök på aktuella vårdcentraler. DO avslutar därmed ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 maj 2023