Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommun vägrade att läsa upp beslut för en invånare som hade behov av upplästa beslut

DO har granskat om Sollentuna kommun har överträtt förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet när de vägrade att läsa upp skriftliga beslut för en brukare som har behov av att få information uppläst.

Därför inledde DO en tillsyn

En kvinna anmälde till DO att hon på grund av sin funktionsnedsättning behöver få kommunens skriftliga beslut upplästa, till exempel per telefon. Hon har förklarat sina svårigheter för kommunen, men de har inte lyssnat.

DO:s beslut

Vår bedömning är att kommunen har överträtt diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Lagen ställer krav på att genomföra skäliga tillgänglighetsåtgärder. Vilka åtgärder som är skäliga att kräva avgörs genom en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Utgångspunkten för vad som är en skälig åtgärd är de krav på tillgänglighet som gäller enligt de lagar eller andra regler som finns för verksamheten, till exempel i arbetsmiljölagen, skollagen eller plan- och bygglagen. I de fall det saknas lagar och andra regler kan det för de flesta verksamheter endast bli aktuellt att genomföra enklare åtgärder.

Vid vår bedömning om det handlar om enklare åtgärder ska vi bland annat ta hänsyn till kommunens ekonomiska och praktiska förutsättningar, varaktigheten eller omfattningen av kontakten mellan kommunen och anmälaren samt andra omständigheter som kan ha betydelse i ärendet.

Vi har under vår utredning bland annat kommit fram till följande:

  • Åtgärden att läsa upp kommunens beslut per telefon ligger inom kommunens ekonomiska och praktiska förutsättningar.
  • Kontakten mellan anmälaren och socialtjänsten har varit både tät och långvarig.
  • I begreppet "andra omständigheter av betydelse" ingår bland annat att en åtgärd kan förväntas leda till att en person med funktionsnedsättning får nytta av den, till exempel genom att hen kan få tillgång till information från en myndighet. I det aktuella fallet har åtgärden att kommunen läser upp eller läser in sina beslut för anmälaren en avgörande betydelse för att anmälaren ska kunna tillvarata sin rätt genom att få möjlighet att kunna överklaga kommunens beslut.
  • I begreppet "andra omständigheter av betydelse" ingår också kommunens möjligheter att kunna förutse behovet av åtgärder samt att planera vilka åtgärder som är lämpliga. I det aktuella fallet kan kommunen förutse såväl när beslut meddelas som de eventuella extra insatser som kan behövas för att brukaren ska kunna få beslutet uppläst.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021